SERVEIS SOCIALS

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8h a 15h.

MISSIÓ VISIÓ I VALORS

 • La nostra missió: Atendre les persones en situació de dificultat i/o exclusió social, promovent les oportunitats i potenciant l'autonomia i la qualitat de vida.

 • La nostra visió: Som un equip centrat en la tasca d'atenció preventiva i rehabilitadora,que crea oportun itats d'accés als recursos socials bàsics, i en la millora de les condicionsde risc que pateix una part dels nostres ciutadans i ciutadanes. Si incidim en les condicions de vida dels veïns i veïnes més vu lnerables, milloram la qualitat de vida i el benestar del conjunt de la ciutadania.

 • Els nostres principis i valors: Treballam des de la confidencialitat, el respecte, la individualitat, la participació social i el treball en equip; comptam sempre amb la implicació i la participació dels usuaris per garantir l'eficàcia del serve i.

QUÈ ÉS UN PLA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS?

És un instrument tècnic de gestió que ordena i mi llora el conjunt de mesures, d'accions ide recursos necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. Es tractad'una opció clara per la planificació com a element fonamental per aconseguir polítiqueseficaces i eficients.

La principal aportació dels nous PLANS MUNICIPALS DE SERVEIS SOCIALS és la declaracióde co l·laboració entre l'ajuntament i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell deMallorca per abordar conjuntament les matèries prioritàries en cada territori.
Un pla de serveis socials permet:

 • Detectar i analitzar les necessitats emergents i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.

 • Establir les línies estratègiques d'intervenció i definir-ne les actuacions.

 • Crear i millorar els programes i els equipaments per prestar serveis a persones usuàries de serveis socials.

 • Afavorir i incrementar la participació social.

 • Col·laborar, mitjançant la signatura de convenis i de projectes, amb altres administracions públ iques i/o entitats privades.

 • El pla municipal és el resultat d'un procés que ha tingut com objectiu identificar el futurque desitja desenvolupar la nostra corporació i definir el mitjans reals per assolir-ho.

SERVEI D'INFORMACIÓ I D'ORIENTACIÓ

 • Servei d'atenció a persones, famílies, infants i joves que plantegen demandes socials en general, amb valoració, orientació i assessorament del recurs més adequat a la seva necessitat.

 • Atenció amb cita prèvia, en el termini màxim d'un mes, en els casos que no presenten risc greuper a la persona.Atenció i derivació urgent en els casos que presenten risc greu per a la persona

 • Valoració diagnòstica. Pla de feinna adaptat. Atenció psicosocia l. Derivació al recurs adient.

 • Seguiment del procés amb les entitats i les persones usuàries.

SERVEI DE SUPORT A LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Conjunt d'actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o el manteniment de l'autonomia personal i/o familiar, prevenir o retardar el desgast individuallfamiliar i/o social, i contribuir així a la integració dins la comunitat. Les actuacions es desenvolupen en el seu domicili. Destinat a famílies i/o persones soles amb problemes per al desenvolupament de les activitats de la vida diària, o en situacions de risc o emergència social.

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD)

Servei d'atenció a persones que presenten algun tipus de necessitat social o dificultat per desenvolupar de manera autònoma les activitats de la vida diària (persones amb discapacitat, gent gran, famílies, etc.)

SERVEI DE MENJAR A DOMICILI

Distribució d'alimentació saludable i equilibrada a persones que tenen una limitació de l'autonomia a l'hora de preparar-se el menjar, així contribuïm a què aquestes persones puguin continuar dins el seu entorn habitual.

SERVEI D'ACOMPANYAMENT I DE SUPORT EN L'ÀMBIT FAMILIAR

Educació familiar.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Servei que garanteix, davant situacions d'emergència, que la persona beneficiària (majors i persones amb discapacitat) mantengui comunicació permanent amb l'exterior, i que es realitzi una intervenció immediata mitjançant la mobilització de recursos existents a la comunitat.

CENTRE DE DIA

Espai que ofereix acolliment amb una finalitat terapèutica, rehabilitadora i participativa, així com assistència per a les activitats diàries. Té com a finalitat prevenir o retardar el deteriorament físic i psíquic de la persona major, i donar suport i respir/descans als familiars cuidadors.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Potenciar el benestar i la qualitat de vida de les families usuàries dels serveis socilas, especialmente a famíliues amb menors al càrreg

SERVEI DE PREVENCIÓ I D'INSERCIÓ

 • Taller de memòria, per millorar les capacitats, adquirir coneixements nous, exercitar les habilitats en diferents àmbits, establir noves relacions personals i compartir experiències amb altres persones que es troben en un situació semblant. Destinat a persones majors.

 • Taller de familiars cuidadors, per conèixer aspectes relacionats amb la tasca de cuidar una persona depenent, diferents tècniques i estratègies d'autoconeixement i emocions del propi cuidador, així com adquirir habilitats per tenir cura d'ells mateixos.

 • Programa socioeducatiu de medi obert, destinat a infants i joves del municipi per prevenir situacions de conflicte, així com per potenciar la inserció i la incorporació social, mitjançant diversos projectes.

 • Programa de prevenció i inserció per a persones amb problemes de consum de drogues, destinat als joves del municipi en situació de risc, o de consum inicial de drogues, per prevenir situacions de consum i potenciar-ne la inserció i la incorporació social.

 • Programa d'acollida i integració a la població immigrada, és un projecte formatiu d'inserció laboral per a persones en situació d'atur de llarga durada, un projecte d'atenció grupal comunitària.

 • Programa d’aliments, repartiment mensual d'aliments per a persones i famílies en situació d'especial vulnerabilitat, acreditant insuficiència d'ingressos.

 • Programa de tutela de persones adultes.

 • Treball de forma conjunta amb diversos serveis i projectes d’altres administracions i d’altres entitats segons les necessitats que es presentin.

SERVEI D'ALLOTJAMENT I DE CONVIVÈNCIA

Casetes del de Lluc. És un servei d'allotjament alternatiu adreçat a personeslfamílies amb necessitats d'habitatge temporals, a curt i mig termini. Aquestes persones es comprometen a seguir un pla de feina amb el tècnic de referència dels SS i a acatar el reglament. Pis tutelat. És un servei d'habitatge tutelat municipal per facilitar l'autonomia, tant personal com social, i l'emancipació de persones amb discapacitat psíquica ilo amb un trastorn de salut mental.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Ajudes a famílies amb menors en situación de risc i a persones amb situación de greu i urgent necessitat.

A QUÈ ENS COMPROMETEM?

 • A atendre els usuaris en un termini màxim de 15 dies des de la data de sol·l icitud de la cita, sempre que sigui posible.

 • A posar una bústia per rebre reclamacions, queixes o suggeriments i a donar una resposta en un termini màxim de 15 dies.

 • A assignar un professional de referència.

 • A proporcionar una atenció satisfactòria.

 • En cas d'incompliment del compromisos adquirits ells responsa blels del servei han de demanar disculpes i s'ha d'iniciar un procediment per esmenar l'incident.

DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES

 • El tracte ha de ser igualitari i respectuós amb les circumstàncies i les particularitats.

 • S'ha de garantir la confiden cia litat de la informació i de les dades facilitades.

 • S'ha d'obtenir informació verídica, precisa i actualitzada.

NORMATIVA REGULADORA

Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
Ordenances municipals reguladores dels serveis d’ajuda a domicili, del centre de dia, del pis tutelat i de les casetes del c/ Lluc

FORMES DE PARTICIPACIÓ

Mitjançant les bústies de suggeriments, els correus electrònics o el web

Carrer Curt, 4
971 542 118
971 542 400
971 862 131
ssocials@ajsapobla.net

39.768965013872, 3.0241080550879