La colla de dimonis

La colla de dimonis

REGLAMENT DE FUNCIONALITAT DE LA COLLA DE DIMONIS I SANT ANTONI DE L'OBRERIA DE SANT ANTONI DE SA POBLA

Introducció.
Fins ara, i des de la seva creació, la paraula entre l’Ajuntament i els Obrers havia estat clara, precisa i formal. A mesura que els temps canvien i que les tradicions, usos, manteniments també canvien es fa necessari tenir un reglament de funcionament que reflecteixi per escrit el que fins ara es conservava de manera oral i es practicava a través de la tradició.
Per tal d’intentar combinar tradició i modernitat, guardant els costums en aspectes relacionats amb els dimonis i donant pas a la modernitat per facilitar que es puguin afegir a la Colla altres poblers que, de manera democràtica, i per elecció anual, puguin també tenir l’oportunitat de ser portadors del vestit de Sant Antoni o dels dimonis, sempre i quan conservin la seva devoció antoniana i la seva estima al significat de la festa poblera, s’ha redactat aquest reglament, al qual vénen a bé l’Ajuntament i l’Obreria.

Dimonis de Sant Antoni.
La Colla de dimonis de Sant Antoni depèn en la seva gestió, manteniment i funcionament de l’Obreria de Sant Antoni, amb al suport i coneixement de l’Ajuntament. La colla la composen Sant Antoni i 11 dimonis. L’Obreria és propietària del Sant Antoni i de 8 dimonis i l’Ajuntament és propietari de 3 dimonis. Tots el caparrots, però, que conformen la Colla i seran gestionats per l’Obreria. Aquest nombre de dimonis es podrà augmentar o disminuir previ acord entre els membres de l’Obreria i el regidor de Cultura.
La Colla de Dimonis estarà manada pel cap de colla de dimonis, càrrec designat per l’Obreria.
Durant tot l’any en què no hi ha celebracions antonianes el Sant Antoni i els dimonis romandran custodiats i exposats al públic, al Museu que duu el seu nom, per desig compartit entre l’Ajuntament de sa Pobla i l’Obreria de Sant Antoni. Això serà així mentre se’n faci un ús correcte i adequat al Museu, Quan es consideri que no es compleixen els paràmetres marcats i assenyalats en aquest reglament l’Obreria de Sant Antoni podria optar per una solució que es considerés més adequada, sempre, prèvia negociació amb l’Ajuntament.
Sant Antoni i els dimonis que conformen la Colla podran realitzar, si escau, sortides a fora terme municipal, per difondre l’esperit de la festa antoniana i per a la promoció del municipi, sempre i quan estigui consensuat i decidit prèviament, i per majoria dels membres de l’Obreria de Sant Antoni i el Regidor de Cultura. Si els Obrers no hi vénen a bé no es podria fer la sortida.

Funcionament de la Colla de Dimonis i Sant Antoni
:
Un total de 8 dimonis seran portats per les persones que tradicionalment han estat voluntaris i voluntariosos per dur de manera ininterrompuda i sempre que la salut ho ha permès els dimonis, durant el 16 de gener horabaixa i vespre (amb al vistiplau de l’Obreria).
En aquest sentit, i en els 8 dimonis esmentats, se seguirà com fins ara el mateix criteri d’elecció, tenint en compte la seva voluntat i devoció que ja és constatable pels anys que fa que els duen.
Un total de 3 dimonis que són gestionats per l’Obreria, propietat de l’Ajuntament, però cedits a l’Obreria, cada any i de manera transparent i democràtica seran motiu d’elecció entre els candidats que es presentin i que entrin dins aquest perfil: Home o dona, majors de 16 anys, que estiguin empadronats a sa Pobla i que tengui entre 16 i 50 anys (sempre que la seva constitució física pugui resistir el que suposa portar el dimonis). Que tengui bona forma física.
Aquestes candidatures hauran de presentar la corresponent sol·licitud a l’Oficina d’Informació Juvenil. La sol·licitud, que inclourà una fotocopia del DNI, i una fotografia recent, es podrà presentar fins al darrer dia hàbil de l’any. Amb totes elles, el 7 de gener horabaixa, en el transcurs de l’elecció de clamater, es farà la tria dels “tres dimonis” que seran portats l’any següent.
El Batle i l’Obrer Major Segon seran alternativament els encarregats de treure els noms dels candidats.
En cas de malaltia o impediment de qualsevol d’aquells també es triaran respectius suplents, essent aquesta la seva única condició no comprometent-se en anys futurs, i s’hauran de tornar a presentar, si ho consideren, en anys pròxims, novament, com a candidats seguint el present reglament.
Una vegada feta la tria entre els aspirants a dimonis, els elegits se sumaran a la colla de dimonis ja establerta, i seguiran els ritmes establerts d’assajos per a l’any següent.
Els candidats elegits tendran dret només a actuar fins abans del proper sorteig, o sigui, durant un any.
L’elecció d’un candidat per a dimoni, que es realitzarà de manera anual, implica no poder-se presentar de bell nou a les eleccions, durant un termini mínim de 2 anys.
El cap de colla dels dimonis, tendrà potestat per treure de la colla o no deixar sortir el dimoni, si no compleix aquest reglament, no assistir als assajos o per mal comportament.
Tots aquells aspectes que no s’hagin detallat en els presents estatuts, es resoldran mitjançant acord entre l’Obreria i l’Ajuntament.

Last modified on Dilluns, 12 Desembre 2022 16:15
Marca Sa Pobla
logo fundacio