Concurs cartells Sant Antoni 2021

Concurs cartells Sant Antoni 2021

Bases del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2021

Dotació econòmica i premis
-1r premi: Una ximbomba i 200 € en efectiu, per al cartell guanyador. L’obra guanyadora esdevindrà el cartell oficial de les festes de Sant Antoni 2021.
-2n premi: Una ximbomba i 100 €.
-3r premi: Una ximbomba i 50 €.

Característiques de les obres presentades
Es podran presentar al concurs un màxim de dos treballs per participant. Els treballs tindran un format vertical. Es presentaran sobre suport rígid, amb unes dimensions de 30 cm x 40 cm, sense marges i sense signar i hauran d’incloure els lemes “Sant Antoni 2021”; “Sa Pobla”; “16 i 17 de gener”. En el cas que el treball resulti guanyador, se’n facilitaran tots els fitxers, amb la resolució adequada per a la seva reproducció en paper amb un format, pel cap baix, DIN A2.

El tema serà representatiu de les festes de Sant Antoni i de la seva simbologia. A més, els treballs hauran de respectar les característiques pròpies de la tècnica del cartell. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora dels treballs presentats.

Tramitació
-Sol·licituds. Mitjançant aquest model
-Presentació. Al Registre General de l’Ajuntament
-Termini. Fins dia 21 de desembre de 2020

Tramitació electrònica: A la Seu Electrònica de sa Pobla: www.sapobla.cat>seu electrònica (tràmits destacats)>Instància general

Documentació
-Model de sol·licitud
-Els treballs presentats al Concurs, fins a un màxim de dos. 
-Cada treball presentat haurà de dur un sobre a part adjuntat, que contindrà les dades de l’autoria: nom i llinatges, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del DNI.

En cas de tramitació electrònica, a l’apartat documentació addicional de la instància general, adjuntau: el model de sol·licitud emplenat, els treballs digitals i les dades sobre l’autoria detallades en el paràgraf anterior.

Vot popular
Durant els dies 22 i 23 de desembre, al centre de cultura es Rafal, hi haurà una urna perquè les persones interessades puguin votar l’obra (una) que els agradi més. Ho podran fer a partir dels 16 anys, sense cap altra limitació. Per poder emetre el vot s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Un cop finalitzat el termini de votació, i efectuat el  recompte de vots, sortiran les tres obres que n’han obtingut més, que constituiran el vot popular.

Estam preparant una plataforma de votació perquè durant els dies 22 i 23 de desembre també es pugui fer la votació de forma digital.

Vegeu les bases completes al BOIB núm. 197, de 19 de novembre.

Marca Sa Pobla
logo fundacio