Els caparrots minyons

 • Read 2798 times

Els Caparrots Minyons de Sant Antoni constitueixen un preuat patrimoni cultural del poble de sa Pobla. Des de la seva implantació al nostre poble, a l'any 1985 s'han anat consolidant com a eixos fonamentals de les celebracions santantonianes, i gaudeixen d'un notable reconeixement popular.

El present reglament pretén establir unes normes racionals per a l’ús dels Caparrots Minyons, per tal de facilitar el seu accés al conjunt de la població en un ambient harmònic i mitjançant mecanismes d’elecció absolutament transparents. L'objectiu d'aquest reglament és, per tant, que tots els ciutadans i ciutadanes de sa Pobla puguin accedir a unes figures festives que són patrimoni de tots.

Els caparrots

 • Read 2905 times

NORMES GENERALS

 1. És el president dels Caparrots el regidor de Cultura.
 2. La Colla de Caparrots en actiu estarà formada per 11 membres: en Grouxo, Negret, Negreta, Gepetto, Turc, Harpo, Xico, Pallasso 1 i Pallasso 2 i Guardià vell i Guardià jove.
 3. Cada any s'elegiran mitjançant sorteig 2 o 3 caparrots nous que passaran a formar part de la Colla i en sortiran 2 o 3 més d'antics.
 4. Seran suplents dels caparrots aquells que hagin ballat els caparrots amb anterioritat. En cas que fos necessari disposar-ne de més s'agafarien els caparrots dels anys anteriors. L'elecció vendrà determinada pel mestre o la mestra de caparrots i sempre ratificada per la Comissió de seguiment.
 5. Un caparrot que renunciï sense motius justificats a ballar deixarà de pertànyer a la Colla i no podrà tornar a presentar-se de bell nou com a caparrot durant un termini mínim de 5 anys des del moment que surt.
 6. L'elecció d'un candidat o d'una candidata per a caparrot implica que no podrà tornar a presentar-se de bell nou a les eleccions durant un termini mínim de 5 anys des del moment que surt.
 7. Els Caparrots no podran sortir del terme municipal de sa Pobla, excepte autorització expressa del regidor o la regidora de Cultura del consistori pobler.
 8. La regidoria que vetlla, té cura i hi està estretament relacionada és la regidoria de Cultura.
 9. L'acceptació de ser caparrot implica haver de complir amb totes les normes del present reglament, i per tant haurà de signar un document d'acceptació de tots els punts d'aquest reglament.


NORMES SOBRE L'ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES

 1. Podran incorporar-se a la Colla de Caparrots tota la ciutadania de sa Pobla que estigui empadronada al poble, a partir dels 18 anys complerts el dia del sorteig.
 2. Els candidats i les candidates a caparrot podran presentar la seva candidatura durant tots els dies hàbils del mes de desembre. Per a formalitzar la seva candidatura, els aspirants i les aspirants a caparrot han de presentar la corresponent sol·licitud, que inclou una acceptació expressa de la sessió de dades i de confirmació de lectura de les bases d'inscripció, una fotocòpia del seu DNI i una otografía actual, al centre de cultura es Rafal.


Exposició pública i procediment del sorteig

 1. Entre els dies 12 i 16 de gener estaran exposats en el vestíbul de l'Ajuntament els noms de les candidatures a caparrot amb el número de candidat o candidata assignat, perquè siguin conegudes pel públic. El dia de Sant Antoni (17 de gener), en haver acabades les beneïdes, tindrà lloc a Can Planes–espais d'art i cultura (o a qualsevol altre indret designat per la regidoria de Cultura) el sorteig per a elegir les noves persones que portaran els caparrots. S'encarregarà de realitzar el sorteig una comissió que ha d'estar formada pel batle o batlessa, o regidor o regidora en qui delegui, que serà la que presidirà el sorteig, el regidor/a de Cultura o regidor en quidelegui, el regidor/a de Festes, tots els caparrots que surten, el mestre dels Caparrots i tots els membres de la Comissió de Seguiment dels Caparrots. El batle o la batlessa té potestat per convidar a les persones que consideri adients per formar part de la Comissió.
 1. Després d'haver registrat totes les candidatures se'ls assignarà un número a cada una d'elles, les quals s'exposaran al vestíbul de Can Planes–espais d'art i cultura. Cada un dels números de les candidatures es correspondrà amb el número d'una bolla. Cada una de les bolles seran anomenades individualment, per les persones que formen la mesa (caparrots minyons, caparrots grossos, representats polítics de la corporació, membres de la Comissió i altres persones que per les circumstàncies que siguin són part dels membres de la mesa). Anomenades les persones i el número que els correspon, el representant de la regidoria de Cultura haurà d'ensenyar la bolla amb el número corresponent a totes les persones de la sala i la col·locarà dins el bombo. Aquesta mateixa persona serà la que les treurà, amb un nombre important de girs (mínim 10) i la mostrarà al batle o la batlessa i al secretari o secretària de la mesa. El batle o batlessa dirà el número i el nom corresponent de la persona elegida per l'atzar. Per la seva banda, el secretari o la secretària de la mesa haurà d'avalar que el número correspon al nom de la persona i verificarà que no hi ha errors.
 1. Atès que el nombre de caparrots (11) no permet la rotació matemàtica a parts iguals, s'inclou en aquest Reglament una fórmula de rotació per als pròxims 4 anys. Passat aquest termini es podrà repetir la mateixa fórmula o bé introduir nous criteris de rotació, sempre en funció del que determini la Regidoria de Cultura.
  a. 2022 (sorteig 2021) > 2
  b. 2023 (sorteig 2022) > 3
  c. 2024 (sorteig 2023) > 3
  d. 2025 (sorteig 2024) > 3


NORMES SOBRE L'ASSIGNACIÓ DEL PERSONATGE A INTERPRETAR

 1. Una vegada constituïda la Colla de Caparrots de manera definitiva, el mestre dels Caparrots, amb el vistiplau de la Comissió de Seguiment, assignarà a cada un dels seus membres el personatge que ha d'interpretar al llarg de l'any, seguint les normes següents:
  a. Donat que els Caparrots ballen en dues ocasions, el 16 i 17 de gener, el personatge de Grouxo podrà ser interpretat pels 2 o 3 caparrots més antics de l'any si, per una banda estan interessats en la interpretació del paper i, per l'altra banda, el mestre i la Comissió de Seguiment valoren com a aptes els candidats mitjançant una prova de ball. En cas que siguin tres els candidats a interpretar el paper de Grouxo, i concorren les circumstàncies anteriors, es realitzarà un sorteig. Si no es compleixen els requisits anteriors, seran el mestre de Caparrots i la Comissió de seguiment els qui determinaran mitjançant una prova de ball qui serà o seran els qui interpretaran el personatge de Grouxo.
  b. Els guardians seran interpretats per dos caparrots nous que entrin. En cas que n'hagin entrat tres se sortejarà entre ells quins dies interpretaran el paper de guardià, o bé interpretarà un altre paper assignat pel mestre i la Comissió de Seguiment.
 2. Els assajos que s'han de dur a terme, per tal de garantir la qualitat de la interpretació dels balls dels Caparrots, es perllongaran durant un termini mínim de quatre mesos abans de les festes de Sant Antoni, tret que la Comissió de Seguiment, juntament amb els mestre dels Caparrots, determini una altra cosa.
 3. Serà el mestre qui decideixi el lloc i dies d'assaig, havent-hi de participar els diferents caparrots almanco en un 75% dels assajos, i de no fer-ho podran ser exclosos del grup.
 4. S'ha d'assajar amb els caparrots posats un nombre de classes suficient, que el determinarà el mestre.
 5. S'ha de fer, com a mínim, un assaig amb la Banda de música.


CONFORMACIÓ I NORMES SOBRE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

 1. La Comissió de Seguiment es conformarà per les persones que designi el regidor o regidora de Cultura, la qual com a mínim haurà de comptar amb:
  a. El regidor o la regidora de Cultura.
  b. El regidor o la regidora de Festes.
  c. Els o les mestres de caparrots grossos.
  d. Un tècnic de Cultura de l'Ajuntament de sa Pobla.
  e. Un tècnic de Patrimoni de l'Ajuntament de sa Pobla.
  f. 2 exmembres caparrots.
 2. Les funcions de la Comissió de Seguiment són:
  a. Vetllar per una bona conservació dels caparrots i de la seva vestimenta.
  b. Vetllar per la qualitat del ball.
  c. Canalitzar les necessitats de cada una de les persones que conformen la colla.
  d. Resoldre petits conflictes que puguin sorgir.
  e. Elegir el secretari de la Comissió, qui en farà les actes i serà el portaveu de la Comissió, així com la persona de contacte amb l'Ajuntament i la colla de Caparrots.
  f. Vetllar per la bona imatge dels Caparrots, així com assumir la responsabilitat de vestir, i donar el vistiplau per sortir a ballar, assumint –sempre– la valoració del cap o de la cap de colla.
  g. Prendre decisions conjuntes en casos de destitució, expulsió i reprovació d'alguna persona que no compleixi amb les normes d'aquest reglament, tant membres de la Comissió com caparrots.
  h. Proposar el candidat o candidata a mestre o mestra de Caparrots (vegeu punt 20).
  i. Substituir en el cas que sigui necessari el mestre dels Caparrots.
  j. Tenir una actitud activa i responsable en el desenvolupament de les funcions com a membre de la Comissió de Seguiment.
  k. Expulsar de la Colla, si així ho determina la majoria absoluta dels integrants de la Comissió, aquells membres que incorrin en una conducta indigna o susceptible de ser perseguida legalment, i que per tant deshonrin el bon nom dels Caparrots de sa Pobla.
 3. La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim 6 vegades a l'any:
  a. Inici dels assajos.
  b. Assajos finals.
  c. Sortida dels Caparrots.
  d. Sorteig dels Caparrots.
  e. Reunió de revisió i tancament.


NORMES SOBRE L'ELECCIÓ DEL MESTRE

 1. El candidat o la candidata a mestre de Caparrots ho serà a proposta de la Comissió de Seguiment, el o la qual serà ratificada en essió plenària. El mestre o la mestra ha de complir els requisits següents:
  a. Haver estat caparrot amb anterioritat, sent un condicionant el temps que ho ha estat.
  b. Altres consideracions que pugui fer la Comissió de Seguiment.

La colla de dimonis

 • Read 2167 times

REGLAMENT DE FUNCIONALITAT DE LA COLLA DE DIMONIS I SANT ANTONI DE L'OBRERIA DE SANT ANTONI DE SA POBLA

Introducció.
Fins ara, i des de la seva creació, la paraula entre l’Ajuntament i els Obrers havia estat clara, precisa i formal. A mesura que els temps canvien i que les tradicions, usos, manteniments també canvien es fa necessari tenir un reglament de funcionament que reflecteixi per escrit el que fins ara es conservava de manera oral i es practicava a través de la tradició.
Per tal d’intentar combinar tradició i modernitat, guardant els costums en aspectes relacionats amb els dimonis i donant pas a la modernitat per facilitar que es puguin afegir a la Colla altres poblers que, de manera democràtica, i per elecció anual, puguin també tenir l’oportunitat de ser portadors del vestit de Sant Antoni o dels dimonis, sempre i quan conservin la seva devoció antoniana i la seva estima al significat de la festa poblera, s’ha redactat aquest reglament, al qual vénen a bé l’Ajuntament i l’Obreria.

Dimonis de Sant Antoni.
La Colla de dimonis de Sant Antoni depèn en la seva gestió, manteniment i funcionament de l’Obreria de Sant Antoni, amb al suport i coneixement de l’Ajuntament. La colla la composen Sant Antoni i 11 dimonis. L’Obreria és propietària del Sant Antoni i de 8 dimonis i l’Ajuntament és propietari de 3 dimonis. Tots el caparrots, però, que conformen la Colla i seran gestionats per l’Obreria. Aquest nombre de dimonis es podrà augmentar o disminuir previ acord entre els membres de l’Obreria i el regidor de Cultura.
La Colla de Dimonis estarà manada pel cap de colla de dimonis, càrrec designat per l’Obreria.
Durant tot l’any en què no hi ha celebracions antonianes el Sant Antoni i els dimonis romandran custodiats i exposats al públic, al Museu que duu el seu nom, per desig compartit entre l’Ajuntament de sa Pobla i l’Obreria de Sant Antoni. Això serà així mentre se’n faci un ús correcte i adequat al Museu, Quan es consideri que no es compleixen els paràmetres marcats i assenyalats en aquest reglament l’Obreria de Sant Antoni podria optar per una solució que es considerés més adequada, sempre, prèvia negociació amb l’Ajuntament.
Sant Antoni i els dimonis que conformen la Colla podran realitzar, si escau, sortides a fora terme municipal, per difondre l’esperit de la festa antoniana i per a la promoció del municipi, sempre i quan estigui consensuat i decidit prèviament, i per majoria dels membres de l’Obreria de Sant Antoni i el Regidor de Cultura. Si els Obrers no hi vénen a bé no es podria fer la sortida.

Funcionament de la Colla de Dimonis i Sant Antoni
:
Un total de 8 dimonis seran portats per les persones que tradicionalment han estat voluntaris i voluntariosos per dur de manera ininterrompuda i sempre que la salut ho ha permès els dimonis, durant el 16 de gener horabaixa i vespre (amb al vistiplau de l’Obreria).
En aquest sentit, i en els 8 dimonis esmentats, se seguirà com fins ara el mateix criteri d’elecció, tenint en compte la seva voluntat i devoció que ja és constatable pels anys que fa que els duen.
Un total de 3 dimonis que són gestionats per l’Obreria, propietat de l’Ajuntament, però cedits a l’Obreria, cada any i de manera transparent i democràtica seran motiu d’elecció entre els candidats que es presentin i que entrin dins aquest perfil: Home o dona, majors de 16 anys, que estiguin empadronats a sa Pobla i que tengui entre 16 i 50 anys (sempre que la seva constitució física pugui resistir el que suposa portar el dimonis). Que tengui bona forma física.
Aquestes candidatures hauran de presentar la corresponent sol·licitud a l’Oficina d’Informació Juvenil. La sol·licitud, que inclourà una fotocopia del DNI, i una fotografia recent, es podrà presentar fins al darrer dia hàbil de l’any. Amb totes elles, el 7 de gener horabaixa, en el transcurs de l’elecció de clamater, es farà la tria dels “tres dimonis” que seran portats l’any següent.
El Batle i l’Obrer Major Segon seran alternativament els encarregats de treure els noms dels candidats.
En cas de malaltia o impediment de qualsevol d’aquells també es triaran respectius suplents, essent aquesta la seva única condició no comprometent-se en anys futurs, i s’hauran de tornar a presentar, si ho consideren, en anys pròxims, novament, com a candidats seguint el present reglament.
Una vegada feta la tria entre els aspirants a dimonis, els elegits se sumaran a la colla de dimonis ja establerta, i seguiran els ritmes establerts d’assajos per a l’any següent.
Els candidats elegits tendran dret només a actuar fins abans del proper sorteig, o sigui, durant un any.
L’elecció d’un candidat per a dimoni, que es realitzarà de manera anual, implica no poder-se presentar de bell nou a les eleccions, durant un termini mínim de 2 anys.
El cap de colla dels dimonis, tendrà potestat per treure de la colla o no deixar sortir el dimoni, si no compleix aquest reglament, no assistir als assajos o per mal comportament.
Tots aquells aspectes que no s’hagin detallat en els presents estatuts, es resoldran mitjançant acord entre l’Obreria i l’Ajuntament.

Marca Sa Pobla
logo fundacio