Urbanisme

L'àrea d'Urbanisme assumeix la prestació dels serveis municipals vinculats amb l'espai públic per a l'ordenació racional i harmònica del territori i dels seus usos, amb l'objectiu de garantir un desenvolupament en sintonia amb les necessitats de la seva població. Les competències estan lligades a la planificació i ordenació urbanística i llicències d'acord amb la legislació vigent. 


Source URL: https://sapobla.cat/urbanisme-0