Nota legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE SA POBLA informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, AJUNTAMENT DE SA POBLA informa de les dades següents:

Raó Social: Ajuntament de sa Pobla

NIF: P0704400A

Adreça Postal: Plaça Constitucio 1 07420, Sa Pobla (Illes Balears)

Adreça Electrònica: informacio@sapobla.cat

Telèfon: 971540054

Registre d' Entitats Locals: 01070440

Objecte Principal: informació, notícies i tràmits de l' ajuntament

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d'AJUNTAMENT DE SA POBLA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'AJUNTAMENT DE SA POBLA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d'AJUNTAMENT DE SA POBLA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per AJUNTAMENT DE SA POBLA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

▪ L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per AJUNTAMENT DE SA POBLA contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT DE SA POBLA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la

xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AJUNTAMENT DE SA POBLA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AJUNTAMENT DE SA POBLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l' usuari.

MODIFICACIONS

AJUNTAMENT DE SA POBLA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AJUNTAMENT DE SA POBLA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'AJUNTAMENT DE SA POBLA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'AJUNTAMENT DE SA POBLA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'AJUNTAMENT DE SA POBLA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'AJUNTAMENT DE SA POBLA.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre AJUNTAMENT DE SA POBLA i l'usuari.

AJUNTAMENT DE SA POBLA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s' estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s' estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AJUNTAMENT DE SA POBLA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AJUNTAMENT DE SA POBLA té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.


Source URL: https://sapobla.cat/nota-legal