Es convoca el XXIII Premi Alexandre Ballester, d'assaig (2023)

16-Novembre-2023

BOIB núm. 156, del 16 de novembre de 2023

Extracte de les bases del XXIII Premi Alexandre Ballester d’Assaig (2023)

Dotació econòmica i edició de l’obra premiada

S’estableix un premi de 800 euros i la publicació del treball guanyador. La dotació econòmica del premi anirà a compte dels drets d’autoria. L’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner, Editor a la col·lecció Panorama de les Illes Balears.

Característiques de les obres presentades

Les obres aspirants al XXIII Premi Alexandre Ballester d’Assaig (2023) han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada participant podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra.

Els treballs hauran de tenir, com a màxim, una extensió de 35 folis de text més 12 fotografies en blanc i negre aplegades en un apèndix final. Les obres hauran de presentar-se en format DIN A4, mecanoscrites a espai 1,5 i per una sola cara, en tipus Times New Roman o semblant, de cos dotze. S’ha de trametre l’obra en suport digital, realitzada amb programari, o en format usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina només s’hi consignarà el títol de l’obra, res més.

Tramitació

  1. Sol·licituds

L’Ajuntament de sa Pobla facilitarà un model únic de sol·licitud per participar en aquest premi, que s’adjunta com a annex I de la present convocatòria. Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament situades a la plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears).

  • Presentació

Les sol·licituds han d’anar adreçades al batle president de l’Ajuntament de sa Pobla i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament: Ajuntament de sa Pobla, plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears), o a través de l’administració electrònica.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop presentada al Premi, no es podrà retirar cap obra per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

  • Termini

El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i finalitzarà dia 30 de novembre de 2023. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació sol·licitades, o alguns dels requisits prevists en l’article 66 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, s’ha de requerir la persona sol·licitant d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

  1. Model de sol·licitud facilitat en el present annex I.
  • Fotocòpia del DNI.

C.  L’original en suport digital, realitzat amb programari ―o en format― usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina només s’hi consignarà el títol de l’obra, res més.

D. Un sobre, amb el títol de l’obra a l’exterior, que contindrà les dades de l’autoria: títol de l’obra, nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica i telèfon.

En cas de presentació telemàtica, un fitxer, anomenat “Dades”, que contindrà les dades esmentades en aquest mateix punt.