Tramitacions en matèria de vehicles

05-Febrer-2024

Per donar compliment al conveni signat el 26/01/2024 en concepte de IVTM (Impost de vehicles), una vegada fetes les actualitzacions necessàries posam en coneixement que a partir del 05/02/2024, les altes per matriculació s'hauran de tramitar per la pagina Web ATIB o si hi ha alguna incidència, pel correu genèric atib@atib.es.

Així mateix, us informem que per donar d’alta un vehicle, es necessita: 
Fitxa tècnica del vehicle, DNI o passaport + NIE, en el cas d’estrangers i certificat d’empadronament o Model 030 Cens d’obligats tributaris-Declaració censal d’alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.