Regidoria de Planejament Urbanístic

Proposta i impuls d'expedients de planejament urbanístic municipal i participació en representació de l'Ajuntament en els de caràcter territorial o sectorial que puguin afectar el Municipi, sense perjudici de les competències delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local ni a les competències que per Llei són atribuïdes al Ple de la Corporació.