Assignacions retributives als membres corporatius

DEDICACIONS EXCLUSIVES:

• Càrrec de batlia: Biel Ferragut Mir
• Càrrec de tinència de batlia: Antoni Simó Tomàs Canyelles
• Regidora amb delegacions especials: Francesca Maria Mir Serra
• Regidor amb delegacions especials: Biel Payeras Torrandell
• Regidora amb delegacions especials: Maria José Camuñas Reines

DEDICACIONS PARCIALS

• Regidor amb delegacions especials: Joan Pérez Comas

RETRIBUCIONS. Establir, les retribucions mensuals brutes que a continuació es relacionen pels regidors i regidores en dedicació exclusiva i parcial, així com la dedicació mínima efectiva:

REGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA:
• Càrrec de batlia: 38.845,80 euros anuals bruts (14 pagues). Dedicació mínima necessària: 37,5 hores setmanals.
• Regidors/es i tinents de batle amb delegacions: 27.300 euros/anuals bruts (12 pagues). Dedicació mínima necessària: 37,5 hores setmanals.

REGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL:
• Regidor amb delegacions especials. Dedicació mínima necessària: 75% de la jornada. 27.300 euros anuals bruts, en dotze pagues.

Els regidors i regidores que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència efectiva a les sessions dels següents òrgans municipals de què formin part i amb les quanties íntegres següents:

Plenari 200 €
Comissió Informativa 180 €
Junta de Govern 110 €
Junta Portaveus 150 €
Comissió E. Comptes 150 €
Altres Comissions (Medi ambient i urbanisme.....) 150 €

I establir un màxim per aquests conceptes de 17.000 € per anualitats completes o la part proporcional que correspongui al temps efectiu exercit, pels regidors tant de l’equip de govern, com de l’oposició, que no tinguin a l’Ajuntament ni dedicació exclusiva, ni parcial.
En el cas que s’arribi a l’esmentat límit, no es meritarà cap import més per aquests conceptes, no podent-se tenir en compte dits excessos per al còmput d’exercicis posteriors.

Assignació de dotacions als grups polítics municipals

Cada grup polític amb representació en aquesta corporació municipal una dotació econòmica mensual que constarà dels següents components: 

Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 500 € / grup / anual, el que fa un total de 3.000 euros. 

Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup, consistent en la quantia de 891,67 / regidor o regidora / anual, el que fa un total de 15.158,39 euros.