Urbanisme

L’àrea d'urbanisme s'encarrega de la planificació urbanística del poble. Planeja, dirigeix i coordina els projectes d'obres, d'equipaments i d’infraestructures que es duen a terme al municipi, tramitant els expedients de noves construccions i atorgant les corresponents llicències d’obres i d’activitats.
Aquests serveis s’ubiquen a l’edifici dels “Cavallets”.

Horaris d’atenció al ciutadà (preferentment amb cita, telefonant al telèfon 871 997 783):
Arquitecte: dilluns i divendres de 9.00 a 14.00 hores
Enginyer: dimecres de 16.00 a 19.00 hores
Assessoria jurídica: dimecres de 10.00 a 13.00 hores / 16.00 a 19.00 hores