Consell d'infancia i l'adolescència

Els consells locals d’infància són òrgans que reconeixen, promouen i defensen el dret a la participació d’infants en el context municipal. El present document configura el marc legal en el qual es fonamenta el Consell de la Infància i adolescència de sa Pobla. Es tracta d’una normativa que recull les principals consideracions a tenir en compte per al correcte funcionament d’aquest òrgan de participació, que vol apropar l’Ajuntament a la infància i adolescència del poble, amb la finalitat de crear un espai de participació activa en la presa de decisions.

El Pacte balear per la infància, instrument de consens signat al novembre de 2013, reconeix que hi ha un dèficit global de la participació dels infants en les dinàmiques socials i les polítiques d’infància i adolescència ja que majoritàriament els seus interessos i necessitats es gestionen a través de representants adults. Indica que cal promoure un canvi de mentalitat en la nostra societat pel que fa a les relacions entre adults i infants, trencant amb la dependència i el paternalisme i passant al concepte d’infant com a ciutadà amb drets i responsabilitats i amb capacitats per exercir-los; defensant que la infància té el dret, el deure i la capacitat, com qualsevol altra persona, de ser partícips principals de totes aquelles decisions, propostes i accions que afectin les seves vides. Les institucions públiques poden ser espais formals de participació d’infants a partir dels quals s’educa i alhora s’inclou la seva veu en la presa de decisions.

La Regidoria de Drets i Benestar socials ha impulsat aquesta inciativa, i des de la seva aprovació s'obre un període d'exposició pública perquè, qui ho trobi oportú, faci les aportacions que consideri per millorar el reglament en qüestió. El període d'exposició pública és comptador des de la publicació al BOIB.