POLICIA LOCAL

COMPTÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE SA POBLA:

  • Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
  • Policia Administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
  • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.
  • La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això

CONTROLS DE TRÀNSIT

Periòdicament aquesta policia local realitza controls de trànsit, la finalitat d’aquests són:
Verificació del SOA (assegurança obligatòria)
Permís de conducció
ITV
Dispositius obligatoris (cinturó de seguretat) etc..

DEPARTAMENT D’OBJECTES PERDUTS:

Disposem d’un departament d’objectes trobats a la via pública, cada 15 dies es publiquen els objectes que ens fan entrega mitjançant el Facebook de la policia local. El departament d’objectes perduts es troba a la disposició del ciutadà de dilluns a divendres a les dependències de la policia local de les 08.00 a les 14.00h.
Inmigració:

Un agent s’encarrega dels denominats reagrupaments familiars, del contacte directe amb el col·lectiu immigrant, incidències i conflictes entre els immigrants etc..

Guals: 
Un agent de policia s’encarrega de la verificació i el posterior informe tècnic quan es sol·licita un gual permanent.

Programa informàtic:
Disposem d’un conveni de col·laboració amb la DGT (Direcció General de Trànsit), mitjançant un programa informàtic tenim accés a les dades de qualsevol vehicle (titular, si té l’assegurança obligatòria, baixes, domicili etc..)

ORDENANCES MUNICIPALS:

Mitjançant les OOMM, sancionem aquelles infraccions que es cometen a la via pública amb matèria de Medi ambient, Renous, pertorbacions, llicències municipals, horaris de comerços etc..

DIPÒSIT DE VEHICLES:
Disposem d’un depòsit de vehicles, aquest és utilitzar pe dipositar els vehicles precintats, retirats amb la grua per un gual, mal estacionament etc..

TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES:

Disposem d’un programa informàtic DRAG en el que s’enregistren totes les denúncies interposades pels ciutadans. L’horari per interposar una denúncia és de 24 hores.

ACTIVITAT DE PREVENCIÓ:

Mitjançant les patrulles ordinàries es realitzen tasques de prevenció i seguretat ciutadana. Els caps de setmana es té molt en compte les zones residencials com són les urbanitzacions de Crestatx, S’obac i son Toni.

ACTIVITAT DE MOLÈSTIES:

Procedim a realitzar i intervenir a les denúncies per problemes de renous amb locals, bars, veïnats etc.. tenim a la nostra disposició un sonòmetre integrador per verificar els decibels que emet un local i poder actuar si supera els que es troben contemplats dins la normativa vigent.
Per realitzar aquesta tasca és necessari la presentació de la corresponent denúncia.

ACTIVITAT AMB ANIMALS DE COMPANYIA

Disposem d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Park. Tots aquelles animals de companyia abandonats i que no porten el xip identificatiu són traslladats mitjançant un treballador d’aquesta fundació al park.

Son diversos els animals de companyia que ens duen els ciutadans. La policia local una vegada comprovat que es tracta d’un animal abandonat, procedeix a comunicar aquest fet a Natura Park i aquest el traslladen fins a la fundació.

Mitjançant el Facebook de la Policia Local, mostrem tots els animals de companyia que trobem abandonats.

Plaça del Tren
971 86 22 86
607 86 22 86
policialocal@sapobla.cat

39.770209400562, 3.0280510556003